• Vertrouwenscontactpersonen

  KV Wageningen wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we er met elkaar alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen redenen zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon.

  De vertrouwenscontactpersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  De vertrouwenscontactpersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  Mocht je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebben van ongewenst gedrag, of als je denkt dat iemand anders slachtoffer is, neem dan contact op een van onze vertrouwenscontactpersonen.

  Binnen KV Wageningen hebben we drie vertrouwenscontactpersonen, Hennie Pes, Henri van Holland en Lammy Brouwer. 

 • Hoe het gaat:

  1. Je kunt ons aanspreken of mailen op vertrouwenspersoon@kvwageningen.nl.
  2. We maken binnen 5 dagen een afspraak voor een gesprek.
  3. Je bespreekt de situatie met ons. Het gesprek is vertrouwelijk. We maken een stappenplan. In het stappenplan staat wie wat gaat doen en wanneer we evalueren.
  4. Twee aangewezen leden van het bestuur krijgen altijd een bericht over de melding. We kunnen, op jouw verzoek,  je melding en het stappenplan anoniem met hen bespreken.

  Let op: Het bestuur is in bepaalde gevallen verplicht de anonimiteit op te heffen. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van één of meer leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

  Een melding kan van dien aard zijn dat de oplossing met de betrokken personen intern, binnen de club, kan worden opgelost. Als dit om een bepaalde reden niet mogelijk is, kan doorverwezen worden naar externe instanties, zoals vertrouwenspersonen en adviseurs van het NOC*NSF, vertrouwenspersonen van de KNKV, Maatschappelijk werk, huisarts of politie.

  KV Wageningen volgt de richtlijnen van Centrum Veilige Sport Nederland, een initatief van NOC*NSF